Skip to main content

Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Alle sygeplejersker har tavshedspligt. Denne omfatter de oplysninger, de får adgang til under pleje og behandling af deres klienter. Oplysninger af helbredsmæssig som af mere privat karakter, herunder samlivsformer, økonomi med mere.

I vores journaloptagelse indhenter vi altid dit samtykke til at måtte indhente og videregive oplysninger om dine helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger med andre sundhedsindstanser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse

Behandling af oplysninger

I forbindelse med Private Nurse behandling af dig som patient indsamler og behandler Private Nurse en række personoplysninger om dig. Derudover indsamler og behandler Private Nurse oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre Private Nurse indhold, opretholde sikkerheden og til at øge værdien af de services Private Nurse tilbyder dig. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websites.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Private Nurse behandler, bruger og videregivelse af personoplysninger.

Typer af oplysninger

Private Nurse indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om dig, i det omfang det er relevant for netop dig.

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du besøger. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden.
 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer og uddannelse samt betalingsoplysninger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Cookies 

Vi bruger cookies og andre lignende teknologier til at levere vores websites og services.

Dette dokument forklarer hvorfor og hvordan vi bruger cookies på Privatenurse.dk

Når du besøger vores website, samles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de services vi kan tilbyde dig. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er en cookie?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Sessions-cookies slettes automatisk når du lukker din browser, mens blivende cookies lever indtil du eller din browser sletter dem eller de udløber. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Bruger Private nurse cookies? 

Ja. Vi bruger cookies og andre tilsvarende teknologier såsom tracking-pixels og tags. Vi benytter både sessions-cookies og blivende cookies. Når du tilgår vores domæner sætter vi vores egne cookies og derudover benytter vi os af tredjeparts-cookies som f.eks. Google Analytics.

Hvordan bruger Private nurse cookies?

Nogle cookies er bundet til din brugerkonto og bruges til at huske at du er logget ind og registrere dine køb og betalinger. Andre er anonyme og giver os mulighed for at analysere, hvordan vores brugere benytter sig af vores services – selv hvis de ikke er logget på. Når du benytter min service indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. når du læser en artikel, hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, registrerer dig som bruger eller bestiller en konsultation. En del af disse informationer bliver indsamlet ved hjælp af cookies.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

Autentifikation:
Hvis du er logget på privatenurse.dk, bruger vi cookies til at vise dig dine personlige data.

Sikkerhed:
Nogle cookies hjælper os med at opretholde sikkerhed og til at opfange ondsindet aktivitet.

Personalisering:
Cookies kan også bruges til at holde styr på dine personlige præferencer, så du f.eks. kan udfylde formularer hurtigere.

Markedsføring:
Vi kan også benytte cookies til at undersøge, hvor godt vores markedsføring virker. Eksempelvis kan vi måle om en bruger der har læst en af vores artikler er mere tilbøjelig til at bestille en konsultation end en der ikke har. Det er typisk til markedsføring at vi benytter tredjeparts-cookies.

Analyse:
Cookies giver os mulighed for at lære hvordan brugere benytter sig af vores services, så vi kan prioritere vores udviklingsressourcer. Er der f.eks. mange der både benytter privatenurse.dk fra deres computer og deres mobil?

Hvordan bruges cookies til markedsføring?

Cookies og anden teknologi såsom tracking-pixels og tags hjælper os med at markedsføre vores virksomhed mere effektivt overfor brugere som vi mener kunne være interesserede i vores services. De hjælper os også i forbindelse med analyse og rapportering samt til at fortælle os hvornår du har set vores indhold.

Hvad kan du gøre hvis du ikke vil have cookies sat eller vil fjerne dem?

De fleste browsere giver dig muligheden for at styre, hvordan de sider du besøger må benytte cookies.

Vær opmærksom på at hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

De enkelte browser-leverandører har udgivet vejledninger til hvordan du kan styre cookie-brugen i netop deres browser.

Hvilke tredjeparts-cookies bruger vi?

Privatenurse.dk benytter cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google
 • LinkedIn
 • Xmedicus.dk
 • one.com
 • facebook.dk
 • instagram.com
 • Simply.com
 • GoDaddy.com

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, mistet, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelser og behandling af dig.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Kommunikation med dig.
  • Vi benytter også dine oplysninger til at sende dig administrative emails og vigtige beskeder om aktivitet på din konto. Du kan ikke afmelde dig disse beskeder.
  • Vi sender en gang imellem emails om nye funktionaliteter eller andre nyheder. Du kan altid framelde dig disse emails.
  • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge ect. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, sociale myndigheder og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til egen/henvisende læge og i visse tilfælde det modtagende/henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Anonym data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på og din geografiske placering m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om på længere oppe. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi videregiver og benytter ikke dine helbredsoplysninger med henblik på annoncering eller markedsføring.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23, samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til egen/henvisende læge og i nogle tilfælde til modtagende/henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • one.com
 • XMedicus.dk
 • Planday.dk

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via info@privatenurse.dk

Vores adresse er:

Private nurse ApS
Bredgade 65A
1260 København K

Tlf: +45 3158 0140
CVR: 42468983

Dette dokument blev sidst opdateret den 1. januar 2024